Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Theraned gegeven behandelingen.
2. Een overeenkomst tussen een cliënt en Theraned komt tot stand door een ondertekening van een behandelovereenkomst. Door ondertekening van dit document verklaart de cliënt de algemene voorwaarden van Theraned te kennen en te accepteren.
3. Alle door Theraned vermelde tarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW tenzij anders vermeld.
4. Tarieven kunnen door Theraned tussentijds worden aangepast.
5. De cliënt dient het verschuldigde factuurbedrag contant of binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
6. Bij geen of niet tijdige betaling is de cliënt vanaf 14 dagen na de vervaldatum de wettelijke rente over het openstaande bedrag inclusief BTW verschuldigd.
7. Incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van de cliënt.
8. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 6 uren vóór de geplande behandeling bij Theraned te worden gemeld.
9. Bij niet tijdig annuleren, worden de volledige behandelkosten bij de cliënt in rekening gebracht.
10. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.
11. Theraned conformeert zich aan de gedragsregels en het tuchtrecht van het NGS, het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.
12. Theraned behoudt zich het recht voor de cliënt niet te behandelen bij ongepast gedrag.